Nexttel Fiber Sp. z o.o.
Nexttel Sp. z o.o.
NEXT GENERATION FIBER CONNECTIONS
Język polskiEnglishGerman

Polityka prywatności - strona używa pliki cookie (ciasteczka)!

Kontakt

Multipleksery i demultipleksery falowe


Multipleksery i demultipleksery falowe

 

 

Podstawowymi elementami pasywnymi systemów ze zwielokrotnieniem d?ugo?ci fali s? multipleksery i demultipleksery d?ugo?ci fali. Pozwalaj? one po??czy? wiele sygna?ów o ró?nych d?ugo?ciach fal dochodz?cych odr?bnymi wej?ciami w jeden sygna? (multipleksery), b?d? rozdziela? sygna? wej?ciowy o wielu d?ugo?ciach fal pomi?dzy wiele wyj?? tak, aby na ka?dym wyj?ciu znalaz? si? tylko jeden o okre?lonej d?ugo?ci fali (demultiplekser).

Copyright © Nexttel Fiber Sp. z o.o., All Right Reserved
projekt i wykonanie: foxbit.pl